mottomobile0528-236203

Werkwijze

Bij Brouwer+ wordt gewerkt naar de strenge vakinhoudelijke eisen die aan bewindvoerders en aan gerechtsdeurwaarders gesteld zijn. Hierdoor bent u gegarandeerd van professionaliteit, integriteit en transparantie. Hieronder een korte beschrijving over hoe we te werk gaan in bewindvoering en bij incasso.

Bewindvoering

Nadat Brouwer+ benaderd is met een hulpvraag, zal er zo snel mogelijk een intakegesprek worden gepland, waarin een groot aantal vragen zal moeten worden beantwoord om te kunnen bekijken of er inderdaad hulp kan worden verleend en deze praktisch uitvoerbaar is. Samen met de kandidaat stelt Brouwer+ een Plan van Aanpak op, wat bij de Kantonrechter wordt ingediend en waarna deze laatste een beschikking zal afgeven.

Na de onderbewindstelling worden onmiddellijk bankrekeningen geopend en inkomensverstrekkers en andere relevante instanties aangeschreven om kenbaar te maken dat wij de zaken verder regelen. We stellen een budgetplan en een begroting op en inventariseren eventuele schulden. Brouwer+ zal verantwoording afleggen aan de onderbewindgestelde en (ter controle) aan de Kantonrechter.

Jaarlijks stellen we een Rekening en Verantwoording op, waarbij inkomsten en uitgaven duidelijk worden weergegeven. Hieruit blijkt tevens of het eigen vermogen in dat jaar is gegroeid of is afgenomen. Ook dit document zal aan de onderbewindgestelde als aan de Kantonrechter worden toegestuurd.

Brouwer+ kent een bezwaren- en klachtenreglement. Indien de onderbewindgestelde het onverhoopt niet eens is met de uitvoering van de dienstverlening van Brouwer+ kan hier gebruik van worden gemaakt. Het bezwaar of de klacht zal op deugdelijke wijze worden behandeld en gearchiveerd.

Alle door Brouwer+ te nemen acties (zoals onder meer hierboven vermeld) zullen geschieden met hulp van de (onder meer) door de Rechtspraak aangeboden formulieren, welke formulieren binnenkort op deze website zijn te downloaden.

Incasso

Indien u uw incassozaak uit handen geeft aan Brouwer+, geeft u hem ook daadwerkelijk uit handen! U kunt uw debiteuren vanaf dat moment simpel naar ons verwijzen en hoeft dus niet meer in te gaan op telefoontjes of emails, waarin u steeds opnieuw hetzelfde verhaal moet aanhoren of moet vertellen. Wij bezorgen u de rust en lossen de zaak – onder uw regie! – met uw debiteur op. In welke fase dan ook!

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging dat de zaak in behandeling is, met daarop een dossiernummer. Uiteraard mag u er van uitgaan, dat u van ons gedegen en gefundeerd advies krijgt over de (verdere) behandeling van de zaak. Hieronder vallen natuurlijk ook de te maken kosten. U wilt niet worden geconfronteerd met hoge nota’s voor acties die zonder uw medeweten zijn genomen!

Uw debiteur zal worden gesommeerd tot betaling van uw openstaande factuur. Hierin wordt ook een bedrag opgenomen aan rente en kosten, e.e.a. conform de Wet Incasskosten. Reacties of verzoeken voor eventuele betalingsregelingen worden direct aan u voorgelegd. Periodiek houden wij u op de hoogte over de stand van de zaak.

Indien uw debiteur weigerachtig blijft om te betalen kunt u overwegen om over te gaan op gerechtelijke incasso. Brouwer+ beschikt over alle expertise om dit voor u te verzorgen, waarbij aan u eerst inzichtelijk wordt gemaakt hoe het kostenrisico voor u er uitziet.
Uitgangspunt is, dat de debiteur alle noodzakelijk door u te maken kosten, om tot inning van uw openstaande vordering te komen, betaalt!

Incasso is maatwerk. Ieder zaak is er voor u één en derhalve behandelt Brouwer+ iedere zaak ook op haar eigen unieke wijze. Wij komen u graag meer vertellen over onze dienstverlening!